بیش از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و حیثیت جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل دیپلماتیک اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که سیاق های دسترسی قابل قبولی دارد.

admin دسته‌بندی نشده

بیش از 200 سال از تفویض تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این قریه از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز سنگینی دیپلماتیک اداری ملک طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که رویه های دسترسی شایان قبولی دارد.

شاید دوست داشته باشید:

معرفی بازی موبایل Hamsterdam؛ همستر مبارز

در معرفی کردن بازی موبایل امروز بوسیله سراغ یک بازی مبارزه ای و آرکید رفته ایم؛ اثری که به واسطه […]

بازی Zombie Castaways: زامبی ها هواخواه می شوند

دنیای خیالی ما از زامبی ها مملو شده است. فیلم ها، داستان ها، ورزش ها و بسیاری از موارد دیگر […]

سونی ۱۷ آذر از مقدماتی ورزش موبایل خود رونمایی می کند

سونی روز ۱۷ آذر با انتشار ابتدایی بازی موبایلی خود، ادخال بوسیله این حوزه را رسما اخبار خواهد کرد. گفته […]